برگزاری ویدئو کنفرانس در معاونت آموزشی با حضور اعضای محترم هیات علمی 

در راستای برگزاری سلسله مباحث علمی در زمینه covid_19

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران