برگزاری وبینار آینده آموزش علوم پزشکی با هدف بازنگری آینده نگارانه سیاست های تحول و نوآوری آموزش

علوم پزشکی با همکاری اتاق فکر معاونت آموزشی وزارت بهداشت و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خانم دکتر دارابی، آقای پشوتن و خانم دکتر سرشکی در این وبینار حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران