برگزاری جلسه پیگیری فعالیت های برنامه عملیاتی سال 99 و تعیین مسئول پیگیری و بارگزاری

فعالیت ها در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

 

خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی در این جلسه حضور داشتند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران