حضور اعضای هیات علمی، مدیران آموزش و تحقیقات و فرهنگی دانشجویی در وبینار " اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی"

توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه و با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی مجازی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران