برگزاری وبینار مدیران فرهنگی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور توسط اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آقایان انواری و قادری مدیر و کارشناس فرهنگی دانشجویی دانشکده در این وبینار حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران