برگزاری وبینار آشنایی با روند برگزاری و نحوه داوری جشنواره " اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی

در تحقق پاسخگویی اجتماعی"آقای پشوتن مسئول استعدادهای درخشان در این وبینار حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران