بازدید خانم دکتر داربی مدیر  آموزش و تحقیقات از نحوه برگزاری دوره کارآموزی دانشجویان

ترم 8 رشته بهداشت عمومی در درمانگاه شهید بهشتی (شماره یک)

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران