حضور خانم معصومه نجفی کارشناس محترم آموزش مداوم دانشکده در وبینار 

کارشناسان آموزش مداوم دانشگاههای علوم پزشکی

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران