بازدید خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش از نحوه برگزاری دوره های کارآموزی

دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان قائم (عج)

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران