«جلسه وبیناری کلان منطقه»

 

حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و مدیر آموزشی معاونت آموزشی در وبینار کلان منطقه آمایشی 3 و بحث و تبادل نظر پیرامون :

1- برنامه ریزی اجرایی جهت ایجاد رشته های جدید بین رشته های مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی 3

2 - تجهیزات و امکانات موجود

3 - در خصوص تک تک رشته های درخواستی از سالیان گذشته

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران