جلسه وبینار اعضای کارگروه توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سلامت

خانم دکتر دارابی مدیر آموزش در این وبینار حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران