برگزاری وبینار مربوط به امور هیات علمی در معاونت آموزشی دانشکده

خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات در این وبینار حضور داشتند.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران