برگزاری کارگاه آموزشی " طرح درس در آموزش مجازی " به صورت وبینار توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و حضور اعضای محترم هیات علمی دانشکده در این وبینار 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران