بازدید خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات از نحوه برگزاری کلاس های عملی فوریتهای پزشکی

در واحد پراتیک معاونت آموزشی 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران