بازدید خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات از نحوه برگزاری کلاس های عملی دانشجویان در واحد پراتیک دانشکده

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران