برگزاری جلسه برنامه عملیاتی حوزه آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

با حضور مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی و کارشناس برنامه عملیاتی آقای احمدی پناه

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران