جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

با دکتر عشوندی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی همدان

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران