در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

"جلسه بازبینی آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی"

این جلسه با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، اعضای هیات علمی، آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم ازقندی به عنوان نماینده معاونت توسعه تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص بازبینی آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی و همچنین بازبینی آیین نامه اساتید مشاور بحث و و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران