در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار شد:

" جلسه گروه آموزشی پرستاری و فوریت های پزشکی"

 

این جلسه با حضور مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی، مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی خانم محمدی و دیگر اعضای محترم گروه پرستاری برگزار گردید.

در این جلسه در راستای نحوه ارائه دروس تئوری و عملی و دوره های کارآموزی دانشجویان در سالتحصیلی جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران