در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه برنامه عملیاتی"

 

جلسه برنامه عملیاتی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای احمدی پناه مسئول برنامه عملیاتی برگزار شد.

در این جلسه پیرامون فعالیتها و رفع موانع و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران