در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید:

" جلسه شورای آموزشی"

 

جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی و خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت پزشکی و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید. در این جلسه درخواست های دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و برنامه ریزی آموزشی ترم آینده برای سه گروه بهداشت، پرستاری و فوریت های پزشکی انجام گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران