حضور مدیران آموزش و تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و کارشناس فرهنگی دانشجویی در وبینار " ارزیابی خطر "با هدف معرفی

ابزارها و شیوه های استاندارد و با تاکید بر شناسایی و احصاء خطرات حوزه آموزش توسط آقای دکتر خانکه

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران