در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه گروه پرستاری"

 

جلسه گروه پرستاری با حضور مدیر و اعضای گروه های پرستاری و فوریت های پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون زمانبندی و برنامه ریزی کارآموزی دانشجویان گروه های پرستاری و فوریت های پزشکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران