در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه کیفی سازی آموزش مجازی "

جلسه کیفی سازی آموزش مجازی با حضور خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید.در این جلسه در مورد بررسی نحوه تدریس مجازی اساتید هیات علمی و حق التدریس از طریق گزارش سامانه نوید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران