حضور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد باتفاق همکاران محترم، جناب آقایان؛ فهلی و باوندپور در تظاهرات ضداستکباری در پاسخ به بدعهدی آمریکا در نقض برجام در مشهد مقدس

21 اردیبهشت 1397

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران