حضور جناب آقای دکتر عادلی، معاون محترم آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در شورای ورزش همگانی شهرستان اسدآباد

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران