جلسه ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اسدآباد در دفتر معاون آموزشی


به گزارش وبدا-اسداباد، صبح امروز جلسه ای با حضور ریاست  دانشکده، دکتر محبوبی با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مهری و معاون آموزش دانشکده، دکتر عادلی و معاون آموزش دانشگاه آزاد اسدآباد، دکتر نجفی در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه در مورد پذیرش دانشجوی پرستاری در دانشگاه آزاد و آموزش آنها با استفاده از امکانات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ گردید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران