معرفی سرپرست معاونت

 

نام و نام خانوادگی: 

تحصیلات: 

سمت: سرپرست معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت