معرفی سرپرست معاونت

نام و نام خانوادگی: محمد جواد نظری پویا

تحصیلات: دکترای حرفه ای پزشکی

سمت: سرپرست معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت