دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی سرپرست معاونت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام عظیمی

تحصیلات: پزشک عمومی

سمت: سرپرست معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت