در معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید؛

کارگاه‌های آموزشی حسابداری تعهدی و نظام حسابداری بخش عمومی در معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشکده برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگاه با شرکت پرسنل امور مالی و به همت مدیریت مالی و واحد آموزش دانشکده برگزار گردید.

کارگاه یاد شده در راستای ارتقای سطح علمی و اجرای برنامه عملیاتی صورت گرفت.