به ریاست معاون توسعه دانشکده برگزار شد؛

"جلسه گشایش پاکات استعلام"

 

 

 

 

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه گشایش پاکات استعلام قیمت به ریاست دکتر حیدری معاون توسعه برگزار شد.

کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده، خانم سوزنی کارشناس مدارک پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و نمایندگانی از اداره پشتیبانی، امور مالی و کارپرداز بیمارستان در این جلسه حضور داشتند.

این جلسه جهت بازگشایی پاکات استعلام قیمت تجهیزات بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان حضرت قائم(عج) انجام گردید.