حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

در کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان اسدآباد