جلسه برنامه عملیاتی با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده آقای دکتر عادلی، مدیر محترم آموزش خانم دکتر نجفی ، اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان محترم اداره آموزش در محل معاونت آموزشی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی در این جلسه معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با تاکید بر بارگذاری به موقع برنامه عملیاتی بر چابک سازی و رفع هرچه سریعتر موانع تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای احمدی پناه کارشناس برنامه عملیاتی دانشکده پیرامون فعالیتهای سالجاری و همچنین اهم فعالیتهای مربوط به سال 98 در حوزه تحقیقات ، فناوری و فرهنگی دانشجویی مطالبی ایراد نمودند.