بازدید اعتبار بخشی کلان منطقه 3

حضور سرکار خانم دکتر دارابی مسئول آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد جهت بازدید اعتبار بخشی کلان منطقه 3 از دانشگاه علوم پزشکی دزفول و دانشکده علوم پزشکی شوشتر و بهبهان