حضور جناب آقای دکتر عادلی معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، سرکار خانم دکتر نجفی و سرکار خانم حیدری در شورای کلان منطقه 3 آمایش کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

16 اسفند 97