برگزاری اردوی فرهنگی زیارتی راهیان نور دانشجویان 

اردوی فرهنگی زیارتی راهیان نور دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد که به همت معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و بسیج دانشجویی در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد.