بازدید شبانه دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی از خوابگاه دانشجویی پسرانه حضرت رسول اکرم (ص)