جلسه توجیهی پیمانکار و سرپرستان خوابگاه دخترانه ماهان با حضور کارشناس امور فرهنگی دانشکده جناب آقای قادری