در معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" اولین جلسه رسمی شورای صنفی دانشجویی"

این جلسه با حضور اعضای شورای صنفی دانشکده و آقای دادخواه پیمانکار تغذیه تشکیل گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد، در این جلسه مسائل و مشکلات غذای دانشجویان از جمله کیفیت غذا، تقویت برنامه غذاییو زمان توزیع غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مقرر گردید، وعده غذایی نهار ساعت 11:30 دقیقه در سلف و شام ساعت20 در خوابگاه ها توزیع گردد.

شایان ذکر است، از هفته آینده در روز های پنجشنبه نیز وعده غذایی شام توزیع خواهد شد.