برگزاری دومین جلسه اعضای شورای صنفی با آقای دادخواه پیمانکار تغذیه دانشجویان دانشکده