برگزاری سه شنبه های مهدوی در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد