دومین بازدید دانشجویان ترم پنجم رشته بهداشت عمومی به همراه سرکار خانم دکتر دارابی از پایگاه امداد جاده ای