برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

و بازدید دکتر عادلی و دکتر دارابی از روند برگزاری امتحانات