حضور آقای انواری مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده در نشست مدیران فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

کشور 28 دیماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران