Full screenExit full screen
Slider

 

🔺 همکاران ارجمند  که در شهرهای مجاور ساکن هستند و در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد شاغل می‌باشند و با خودروی شخصی تردد می‌کنند، می‌بایست به دلیل محدودیت‌های تردد، گواهی تردد خود را از معاونت مربوطه دریافت نمایند.