Full screenExit full screen
Slider

🔺 معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در نظر دارد جهت مراکز بهداشتی درمانی روستایی از پرسنل شاغل در دانشکده که تمایل دارند به عنوان سرایدار و پذیرش خدمت نمایند، در این مراکز بکار گیرد.

🔺 همکارانی که قادر به همکاری هستند به دفتر معاونت بهداشتی مراجعه نمایند

💎 معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد