خدمات_سلامت
                                                                                     در تعطیلات، تعطیل نیست

 بازدید بازرسان گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایی شهرستان

 گزارش بازرسی ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ 👇


💠 تعداد بازدید؛ ۱۲ مورد

💠 تعداد کلرسنجی انجام شده؛ ۴ مورد

💠 مواد غذایی جمع آوری شده و معدوم شده؛ ۱۲/۴۰۰ کیلوگرم

💠 سنجش با دستگاه پرتابل؛ ۳ مورد

✔️ طرح سلامت نوروزی ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸