ایستگاه کنترل فشار خون در محل آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد