استقرار ایستگاه سنجش #رایگان فشار خون در طرح بسیج ملی کنترل

فشار خون در بازار روز سه‌شنبه(میدان دانشگاه اسدآباد)