به همت واحد بهداشت مدارس برگزار شد؛

                                       کمیته سنجش نوآموزان

کمیته سنجش نوآموزان به همت واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، این جلسه با

حضور معاون فنی معاونت بهداشت مهران طاهر، مسئول بهداشت مدارس مهندس سلیمانی،

مسئول بهداشت دهان و دندان خانم هوشمندی، کارشناس اداره سلامت و تندرستی،

مسئول آموزش ابتدائی و مسئول پایگاه سنجش از اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه در خصوص هماهنگی سنجش نوآموزان که از ۹ تیرماه شروع می‌شود، مباحثی مطرح شد.

همچنین نحوه ارجاع دانش آموزان به پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت و نحوه ارجاعات تخصصی و ارجاعات دندانپزشکی، مباحثی عنوان و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.