بازدید مهندس غلامی ناظر وزارت بهداشت از اجرای برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون دانشکده علوم پزشکی اسدآباد